ความปลอดภัย

 

การส่งเสริมความปลอดภัย ข้อมูล ประสบการณ์ ด้านความปลอดภัย ในการทำงาน

กิจกรรมสนทนาความปลอดภัย เป็นกิจกรรมก่อนเริ่มทำ งานที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากถึงแม้ว่าองค์กรนั้นจะมีการ ออกแบบด้านความปลอดภัยเป็นอย่างดี หรือผู้ปฏิบัติงาน ได้รับการฝึกอบรมอย่างทั่วถึง หรือขั้นตอนปฏิบัติงาน (Task Procedure) จะปลอดภัยและได้บังคับใช้อย่างต่อ เนื่องก็ตาม การส่งเสริมที่มีประสิทธิภาพมีความสำคัญยิ่ง เพราะการป้องกันอุบัติเหตุขึ้นอยู่กับการจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงาน ทำงานด้วยความปลอดภัย ผู้ปฏิบัติงานต้องอาศัยความคิด ของตัวเองและต้องรักษาระเบียบวินัย เพื่อป้องกันตัวผู้ปฏิบัติ งานเอง พฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานสามารถถูกกระตุ้น หรือบังคับให้เกิดได้ด้วยการส่งเสริมความปลอดภัยที่มี ประสิทธิภาพ

 

การตรวจเช็คความพร้อมของหัวเจาะและอุปกรณ์ต่างๆ

การตรวจเช็คความพร้อมของหัวเจาะและอุปกรณ์ต่างๆ คือ ขั้นตอน ของการป้องกันปัญหาก่อนที่มันจะเกิดขึ้น โดการตรวจเช็คสภาพของ เครื่องจักรอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างละเอียดถี่ถ้วนบนพื้นฐานของความ ปลอดภัย และถ้าพบความบกพร่องหรือความผิดปกติแม้เพียงเล็กน้อย ก็ดี ก็จะต้องดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมแก้ไขทันที โดยไม่มีการปล่อยให้ ผ่านเลยไป สิ่งที่สำคัญก็คือ การทำให้เครื่องจักรมีความปลอดภัย ถึง แม้ผู้ปฏิบัติงานจะทำงานพลาดไปเอง รวมทั้งการปรับปรุงเครื่องจักร อุปกรณ์และวิธีการทำงานเพื่อขจัดอันตรายให้หมดไปจากสถานที่ทำงาน

 

ในการปฏิบัติงานไม่ว่าเมื่อใด ที่ไหน หรือใครจะเป็นผู้ปฏิบัติก็ตาม จะต้อง ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยเสมอ ดังนั้น การตรวจเช็คจะทำกัน ทุกวัน หรือทำเป็นครั้งคราว ขึ้นอยู่กับสภาพที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ ตลอดเวลาของงานและการเคลื่อนไหวของผู้ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะใน กรณีของอันตรายที่มองไม่เห็น จะต้องทำการตรวจสอบโดยละเอียด ก่อนการปฏิบัติงาน หรือเมื่อมีการเริ่มงานใหม่ทุก ๆ ครั้งเสมอ