ขั้นตอนและการติดตั้งท่อ RTRC

การติดตั้งท่อ RTRC ในท่อ ค.ส.ล. พร้อม Grout Flowable Fill Motar

  • ทำความสะอาดภายในอุโมงค์ พร้อมตรวจสอบรอยรั่วของน้ำ ภายในอุโมงค์
  • ติดตั้ง Spacer ระยะติดตั้งห่างกัน 1.5 เมตร พร้อมยึด ติด Anchor bolt กับท่อเพื่อความแข็งแรง
  • ติดตั้งท่อ RTRC ขนาด 5” ตามรู Spacer โดยความยาวรวมแต่ละ ครั้งต้องไม่เกิน 50 เมตร
  • เดินท่อ O 3” เพื่อเป็นท่อสำหรับ Grout cement

GROUT FLOWABLE FILL MORTAR

  • เข้าแบบอุดช่องว่างของ Spacer ตัวแรก และตัวสุดท้ายเพื่อ ป้องกันน้ำปูนรั่วออกมา และติดตั้ง Pump Putzmeister
  • ทำการ Grout cement โดยเริ่มยิง Cement จนเต็ม 1 ช่อง ของ Spacer แล้วจึงลากสาย Grout O 3” ขยับมาอยู่ ในช่วง Spacer ตัวถัดมา ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนเต็มแนวที่ จะ Grout
  • ตรวจสอบการอุกตันโดยลาก Mandrel ผ่านท่อทุกเส้นเพื่อ เช็คว่ามีการอุดตันของท่อ RTRC ที่ Grout cement หรือไม่
  • กรณีพื้นที่ทำงานมีการจราจรหนาแน่น จะต้องทำงานช่วง กลางคืน เมื่อทำงานเสร็จในแต่ละวันต้องคืนผิวจราจรชั่วคราว โดยวางแผ่น Top Slab ปิดฝาบ่อเพื่อให้รถสามารถสัญจร ได้ตามปกติ