HORIZONTAL DIRECTIONAL DRILLING

Pipeline Completion

เมื่อ Swivel พร้อมกับหัวดึงเข้ามาถึงบ่อรับ อยู่ในตำแหน่งที่สามารถ ถอดอุปกรณ์เชื่อมต่อได้แล้ว ให้ทำการถอดชุดเชื่อมต่อออกจากหัวดึง เพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับการทดสอบท่อ หลังจาก Test ท่อเสร็จแล้วจะ ต้องทำความสะอาดพื้นที่ทำงานให้เรียบร้อย พื้นที่บริเวณหน้างานจะถูก คืนสภาพโดยเร็วที่สุด