งานดันท่อ

ปัจจุบัน กรุงเทพฯ ได้กลายเป็น “นครหลวงของการดันท่อ” เนื่องจากงานดันท่อเป็นงานที่มีผลกระทบต่อการจราจร และสิ่ง แวดล้อมค่อนข้างน้อย จึงทำให้หลายหน่วยงานนิยมนำมาประยุกต์ ใช้กับงานของหน่วยงานนั้นๆ เช่น

 • การประปานครหลวง
  - งานวางท่อระบบท่อส่งน้ำประปา
 • บริษัท TOT
  - งานระบบเครือข่ายโทรศัพท์
 • การไฟฟ้านครหลวง
  - วางระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน
 • กรุงเทพมหานคร
  - วางท่อระบายน้ำ น้ำฝน น้ำเสีย

งานดันท่อเป็นการก่อสร้างที่ไม่มีการขุดเปิดแนว และบางครั้ง มีการเรียกเทคนิคนี้ว่าการเจาะอุโมงค์ขนาดเล็ก โดยเฉพาะอุโมงค์ หรือท่อที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางกลางน้อยกว่า 1 เมตร ที่คน ไม่สามารถลงไปปฎิบัติงานงานข้างในได้ จึงจำเป็นต้องใช้ระบบ ควบคุมระยะไกล ที่ติดตั้งอยู่บนผิวดิน งานดันท่อโดยทั่วไปจะเป็น การดันท่อลอดถนน รางรถไฟ และคลอง ส่วนใหญ่ขนาดของท่อ จะไม่เกิน 2 เมตร ความยาวของแต่ละช่วงจะไม่เกิน 200 เมตร และในกรุงเทพฯ จะเป็นการดันท่อในชั้นของดินอ่อน

 

Detail Design Civil Work Drawing Underground Duct Bank & Manhole

งานดันท่อ (Pipe Jack) จะต้องมีการออกแบบไว้ก่อน (Design Shop Drawing) ซึ่งในรูปแบบ ต้องมีข้อมูลโดย ละเอียด ทั้งตำแหน่งและระดับ (Plan and Profile) ของบ่อดัน บ่อรับ และแนวของงานดันท่อ และรูปแบบต้องผ่านการตรวจ สอบรูปแบบต่างๆ จากหน่อยงานนั้นๆ และเมื่อดำเนินงาน ก่อสร้างดันท่อ จะต้องมีการควบคุมงานให้เป็นไปตามรูปแบบ ที่อนุมัติ