การบำรุงรักษาหัวเจาะ

เมื่อทำการดันหัวเจาะจบในแต่ละครั้ง จะมีการบำรุงรักษาให้เครื่องจักร ให้มีความพร้อมในการใช้งานอยู่เสมอและมีอายุการใช้งานของเครื่อง จักรให้นานที่สุด และจำเป็นที่จะต้องเข้าใจถึง กลยุทธ์ในงานบำรุงรักษา เพื่อจะได้เลือกใช้ให้เหมาะสมกับเครื่องจักรและจำแนกการการบำรุงรักษา ออกเป็น 4 แบบ

 

1. การบำรุงรักษาแบบแก้ไข (Corrective Maintenance: CM) เป็นวิธีการธรรมดาที่สุดและมีข้อจำกัดที่เห็นได้ชัดโดยจะดำเนินการ ก็ต่อเมื่ออุปกรณ์เสียหายจนทำให้ต้องหยุดเครื่องหรือหยุดดำเนินการหรือเกิดข้อขัดข้องเสียหายในขณะที่เครื่องจักรกำลังทำงานอยู่โดยไม่รู้มาก่อนว่าจะเกิดการเสียหายขึ้นและเมื่อเกิดขึ้นแล้วทำให้ต้องหยุดเครื่องจักรเพื่อทำการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เสีย

 

2. การบำรุงรักษาเพื่อป้องกัน (Preventive Maintenance: PM) การบำรุงรักษาเพื่อป้องกัน ดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาจาก CM ได้มีความพยายามที่จะดูแลรักษาอุปกรณ์ก่อนที่จะเสียหายโดยการทำเช่น นี้ก็เพื่อวางเป้าหมายไม่ให้เกิดความเสียหายอันอาจจะส่งผลกระทบต่อ การทำงาน ซึ่งก็คือการบำรุงรักษาเพื่อป้องกัน บ้างก็เรียกว่า การ บำรุงรักษาตามแผน (Planned maintenance Calendar-based maintenance หรือ Historical maintenance) PM เป็นการวางแผน โดยกำหนดระยะเวลาการตรวจสอบและการบำรุงรักษาเครื่องจักรรวม ทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อป้องกันความเสียหาย หรือวางแผนป้องกันไว้ ล่วงหน้าซึ่งจะไม่ทำให้ขบวนการผลิตต้องหยุดฉุกเฉินสิ่งที่สำคัญของ การบำรุงรักษาเพื่อป้องกันคือการประเมินอายุการใช้งานของเครื่อง จักรและทำการบำรุงรักษาก่อนเครื่องจักรเสียหายโดยทั่วไประยะเวลาทำ PM ดังกล่าวสามารถหาข้อมูลอ้างอิงได้จากคู่มือของเครื่องจักรจาก ผู้ผลิตหรือจากประวัติของเครื่องจักรที่ผ่านมา

 

3. การบำรุงรักษาตามสภาพ (Condition-based maintenance: CBM) การบำรุงรักษาตามสภาพ หรือบ้างก็เรียกว่า Predictive Maintenance เป็นวิธีบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องจักรอย่างเหมาะสมตาม สภาพและเวลากลยุทธ์การบำรุงรักษาตามสภาพจึงได้ถูกพัฒนาขึ้นโดยมีพื้นฐานอยู่ที่ข้อมูลปัจจุบันและอดีตย้อนหลังเพื่อที่จะกำหนดความสำคัญในการบำรุงรักษาให้ดีที่สุดโดยอาศัยสัญญาณเตือนจากเครื่อง จักรซึ่งโดยทั่วไปเครื่องจักรจะให้สัญญาณเตือนก่อนที่เครื่องจักรจะ เสียหายเช่น ความร้อน, เสียง, การสั่นสะเทือน เศษผงโลหะต่าง ๆ ถ้าหากเราสามารถตรวจสอบสันญาณเตือนจากเครื่องจักรได้เราก็สามารถที่จะกำหนดการบำรุงรักษาที่จำเป็นก่อนที่เครื่องจักรจะเกิด ความเสียหาย

 

4. การบำรุงรักษาเชิงรุก (Proactive Maintenance) คือการแก้ปัญหาที่สาเหตุหลักที่ทำให้เครื่องจักรเสียหาย เราทำ การแก้ไขปัญหาล่วงหน้าเพื่อลดโอกาสการชำรุดเสียหายของเครื่องจักร ซึ่งจะทำให้เครื่องจักรมีอายุยาวนานขึ้นเมื่อถูกนำไปใช้งานอีกการบำรุงรักษาที่กล่าวมาข้างต้นทั้งสามวิธีไม่สามารถทำให้อายุการใช้งาน ของเครื่องจักรเพิ่มขึ้นเพียงแต่หามาตรการมาใช้เพื่อให้เครื่องจักรใช้ งานได้นานที่สุดตามที่ผู้ผลิตได้ออกแบบไว้ข้อดีของการบำรุงรักษาแบบเชิงรุก อายุการณ์ใช้งานของเครื่องจักรเพิ่มขึ้น,ลดค่าใช้จ่ายในการ ซ่อมบำรุงลดการเสียหายของเครื่องจักรโดยทั่วไประยะเวลาทำ PM ดังกล่าวสามารถหาข้อมูลอ้างอิงได้จากคู่มือของเครื่องจักรจากผู้ ผลิตหรือจากประวัติของเครื่องจักรที่ผ่านมา