Horizontal Directional Drilling Work

โดยทั่วไปแล้วการวางท่อใต้ดินจะใช้วิธีขุดเปิดหน้าดินให้เป็นร่องตาม ความลึกที่ต้องการ แล้วนำท่อวางลงในร่องที่เตรียมไว้ หลังจากนั้น จึงทำการฝังกลบและคืนสภาพพื้นที่หน้างานให้เหมือนเดิม ปัจจุบัน ถนนเกือบส่วนใหญ่ไม่สามารถทำการขุดเปิดได้เนื่องจากจะกีดขวาง การจราจรและทำลายสภาพแวดล้อม ดังนั้นการเจาะวางท่อด้วยวิธี Horizontal Directional Drilling (HDD) ซึ่งเป็นวิธีที่ใช้เวลาในการ ทำงานน้อยและมีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดจึงเป็นที่จำเป็น และแพร่หลายอย่างมากในปัจจุบัน ซึ่งเอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อแนะ นำวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการเจาะท่อลอดด้วยวิธีการ Horizontal Directional Drilling (HDD)