บริษัท ที.เอ็ม.ไอ. ดริล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

บริษัท ที.เอ็ม.ไอ. ดริล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้ก่อตั้งมาจากการ รวมตัวของกลุ่มบุคคลที่มีประสบการณ์ เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ โดยทีมงานผู้มีความรู้ความสามารถและเปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ จากงาน ด้านการบริหารโครงการระบบวางท่อใต้ดิน มีวัตถุประสงค์ในการทำงานทาง ด้านวิศวกรรมระบบโครงข่ายโทรคมนาคม วิศวกรรมวางระบบไฟฟ้าใต้ดิน และพลังงาน

 

บริษัท ที.เอ็ม.ไอ. ดริล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด มีประสบการณ์และ ความพร้อมทุกด้าน เกี่ยวกับงานระบบวางท่อใต้ดินแบบครบวงจร มีความ ประสงค์ที่จะร่วมงานกับทางบริษัทของท่านต่อไป และบริษัทขอให้ความมั่น ใจที่จะสามารถดำเนินโครงการของท่านให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

 

บริษัท ที.เอ็ม.ไอ. ดริล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความก้าว หน้าทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว การขยายตัวของชุมชนเมืองและการขยายตัวทาง เศรษฐกิจที่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ที่ให้ต้องมีการขยายระบบสาธารณูปโภคพลัง งาน และโทรคมนาคม เพื่อรองรับความต้องการใช้งาน จึงทำให้ทางบริษัทได้ เห็นโอกาศ และความขาดแคลนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเกี่ยวกับผู้เชี่ยวชาญการวาง ระบบท่อใต้ดิน จึงใช้ประสบการณ์จากการทำงานพัฒนาเครื่องจักรและเครื่อง มือ พร้อมทั้งอบรมบุคลากรให้เป็นผู้เชี่ยวชาญอย่างแท้จริงในการใช้เครื่องมือ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพ

งานบริการและนโยบายของบริษัท

บริษัทเป็นผู้เชี่ยวชาญในการเจาะวางท่อใต้ดิน โดยให้บริการงานออกแบบ งานวิศวกรรม งานขออนุญาติ และงานก่อสร้าง โดยแบ่งงานก่อสร้างออก เป็น 2 ส่วนได้แก่

 1.  PIPE JECKING (PJ)
 2.  HORIZONTAL DIRECTIONAL DRILLING (HDD)

บริษัทให้ความสำคัญที่สุดในการทำงานโดยคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้

 1.  คุณภาพของงาน
 2.  ความตรงต่อเวลา
 3.  ความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า
 4.  ความปลอดภัยในการทำงาน

วัสดุที่ใช้ในการเจาะวางท่อใต้ดิน 

 1.  CONCRETE PIPE (DIA. 1.20m. - 3.60m.)
 2.  STEEL PIPE (DIA. 4” - 30”) 
 3.  HDPE PIPE (DIA 60mm - 1000mm)

กลุ่มลูกค้าและหน่วยงานต่างๆ

 1.  กลุ่มพลังงาน ได้แก่ การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค
 2.  กลุ่มปิโตรเลียม ได้แก่ PTT, IRPC, PTTAR, GAS STATION, INDUSTRIAL CONPLEX
 3.  กลุ่มสื่อสาร ได้แก่ TOT, CAT, AIS, DTEC, TRUE, 3BB